Algemene voorwaarden

Kunst Natuur Welzijn (KNW) 2021 – 2022.

Artikel 1 Inschrijving
1. Inschrijven voor activiteiten kan op www.kunstnatuurwelzijn.nl. Voor groepsactiviteiten is inschrijving daarnaast mogelijk door een papieren inschrijfformulier, door KNW ter beschikking gesteld, volledig ingevuld en ondertekend, per post op te sturen of in te leveren bij de balie van Regiocultuurcentrum Idea in de bibliotheek. De inschrijving wordt verwerkt door de cursusadministratie van Regiocultuurcentrum Idea.
2. Zodra een machtiging is gegeven, dan wel per pin is betaald aan de balie in de bibliotheek, vindt de inschrijving plaats.
3. KNW en Idea behandelen de inschrijvingen op volgorde van binnenkomst.
4. Uiterlijk twee weken na de datum van inschrijving ontvangt de deelnemer een bevestigingsbrief.
5. Bij het inschrijven voor een activiteit gaat de inschrijver akkoord met de opslag en gebruik van alle op het inschrijfformulier ingevulde persoonsgegevens door KNW en Idea. De inschrijver heeft kennis genomen van het Privacybeleid van KNW en de Privacyverklaring van Idea.
6. Met de inschrijving verklaart de deelnemer zich akkoord met de Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 Start activiteiten
1. Deelnemers krijgen binnen twee weken een bevestiging van inschrijving. Na deze bevestigingsbrief ontvangt de deelnemer géén aanvullende brief meer.
2. Deelnemers krijgen bericht indien de activiteit door te weinig deelnemers met een aantal bijeenkomsten/sessies wordt ingekort of door te weinig deelnemers met een andere groep wordt samengevoegd. Deelnemers behouden zich in de laatste twee gevallen het recht voor om de inschrijving te annuleren.
3. Een activiteit start in de regel alleen bij voldoende inschrijvingen. Indien de activiteit niet over voldoende inschrijvingen beschikt, krijgen deelnemers hiervan tijdig bericht. Een afgegeven machtiging wordt dan ingetrokken en/of het reeds betaalde inschrijfgeld wordt gerestitueerd.
4. Instromen in een lopende activiteit kan in overleg met de begeleider en uitsluitend bij activiteiten waar nog plaats is. Idea berekent het te betalen aangepaste cursusbedrag plus € 5,- administratiekosten.

Artikel 3 Proefbijeenkomst volgen
1. Als je nog niet zeker weet of je voor de juiste activiteit kiest, dan kun je een proefbijeenkomst volgen mits de activiteit nog niet vol is.
2. Je kunt je opgeven voor een proefbijeenkomst via info@kunstnatuurwelzijn.nl.
3. Het volgen van een proefbijeenkomst is gratis. Wanneer na deze proefbijeenkomst besloten wordt tot inschrijving voor de betreffende activiteit geldt de proefbijeenkomst als startdatum van inschrijving en betaling.
4. Deelnemers die zich definitief inschrijven hebben altijd voorrang op deelnemers voor een proefbijeenkomst, ook als deze later worden aangemeld.

Artikel 4 Materiaalkosten en overige kosten
1. KNW stelt materialen beschikbaar.
2. Bij de activiteit ‘Individueel kunst kijken’ staat een museumbezoek op het programma. Deelnemers gaan hier op eigen gelegenheid heen. Kosten voor vervoer en toegang tot het museum en voor eten of drinken zijn niet bij het inschrijfgeld inbegrepen.

Artikel 5 Betaling
1. Bij inschrijving verplicht de deelnemer zich tot betaling van het gehele inschrijfbedrag.
2. Betaling kan plaatsvinden door Idea te machtigen om eenmalig het inschrijfbedrag te innen. Het bedrag wordt in één keer geïnd, na aanvang van de betreffende activiteit.
3. Bij activiteiten met cursusbedragen van € 45 of hoger is het mogelijk in twee termijnen te betalen. De incasso’s vinden in dit geval plaats aan het begin en aan het eind van een activiteit.
4. Met het inleveren van het inschrijfformulier bij de balie in de bibliotheek kan er ook gekozen worden het inschrijfbedrag ter plekke per pin te voldoen.

Artikel 6 Vrijstellingsregeling
1. Uitkeringsgerechtigden of personen die gebruikmaken van schuldhulpverlening krijgen op vertoon van schriftelijk bewijsmateriaal vrijstelling van het betalen van inschrijfgeld.

Artikel 7 Uitval van bijeenkomsten
1. Uitval van bijeenkomsten door omstandigheden van de deelnemer zelf (ziekte, vakantie, etc.) geeft geen recht op korting of teruggave van inschrijfgelden. Als een deelnemer niet aanwezig kan zijn tijdens de bijeenkomst, dient hij/zij dit bij voorkeur door te geven aan de begeleider.
2. Bij activiteiten tot en met 12 bijeenkomsten geldt dat de deelnemer in geval van verhindering van de begeleider het recht op de vervallen bijeenkomst behoudt. Aan het einde van de serie bijeenkomsten zal de gemiste bijeenkomst worden ingehaald.
3. Bij langdurige uitval van de begeleider wordt ernaar gestreefd een passende oplossing te bieden.
4. Idea verplicht zich niet om bijeenkomsten in te halen die uitvallen door calamiteiten zoals bijvoorbeeld extreme weersomstandigheden, een pandemie, overmacht en andere uitzonderlijke omstandigheden. Bij calamiteiten vindt restitutie van inschrijfgeld plaats. Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die niet aan KNW kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt, waaronder, doch niet uitsluitend, staking, tekorten, rellen, onlusten, brand, overstroming, storm, explosies, epidemieën, natuurrampen, oorlog, overheidsingrijpen, arbeidsomstandigheden, aardbevingen, materiaalgebrek en storingen in energievoorzieningen, communicatieverbindingen, in apparatuur of programmatuur. KNW is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die het gevolg is van overmacht.

Artikel 8 Opzegging door deelnemer 
1. Tot twee weken voor aanvang van een activiteit/workshop kan een deelnemer kosteloos opzeggen.
2. In de periode van twee weken voor aanvang van een activiteit/workshop tot de start, betaalt een deelnemer bij opzegging altijd € 5,- administratiekosten.
3. Bij workshops en lopende korte activiteiten, betaalt een deelnemer bij opzegging altijd het volledige inschrijfbedrag.
4. Bij lopende lange activiteiten (10 weken of meer) betaalt een deelnemer bij opzegging altijd de gevolgde bijeenkomsten.
5. Een deelnemer kan kosteloos opzeggen bij verhuizing naar een andere gemeente, meer dan 30 kilometer verder dan de activiteitenlocatie.
6. Een telefonische of mondelinge opzegging bij begeleiders is niet geldig.
7. Een opzegging kan alleen schriftelijk door een mail aan info@kunstnatuurwelzijn.nl of cursus@ideacultuur.nl en is pas geldig wanneer deze bevestigd is door de cursusadministratie van Idea.

Artikel 9 Fouten en/of wijzigingen in het programma
1. Aan eventuele (zet)fouten in de aangekondigde activiteiten en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. Het is tevens mogelijk in verband met het vroegtijdig samenstellen van het programma dat gegevens met betrekking tot de dag van de bijeenkomst, het tijdstip en de begeleider veranderen ten opzichte van hetgeen is gepubliceerd op onze website. Dergelijke wijzigingen zullen wij trachten zo veel mogelijk te vermijden. Deelnemers ontvangen van wijzigingen tijdig bericht.
2. Opmerkingen, suggesties en klachten kunnen deelnemers schriftelijk via info@kunstnatuurwelzijn.nl kenbaar maken.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

  1. Deelname aan activiteiten is op eigen verantwoordelijkheid van deelnemers. KNW is niet aansprakelijk voor het effect van de aangeboden activiteiten op het (mentale) welzijn van de deelnemers.
  2. KNW is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen; evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van eigendommen van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde activiteiten.